Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari
Close

Mae Gwobrau Busnes Cymru yn ôl am ein 21ain flwyddyn i arddangos y gorau sydd gan fusnesau Cymru i’w gynnig. 

Mae’r gwobrau, a drefnwyd gan Siambrau Cymru De-ddwyrain, De-orllewin a’r Canolbarth, yn darparu’r cyfle i fusnesau ledled y wlad gystadlu am wobrau mwyaf clodwiw Cymru.

Caiff busnesau’r cyfle i ymgeisio mewn nifer uwch o gategorïau eleni, yn cynnwys ‘Allforiwr y Flwyddyn’, ‘Busnes Arloesol y Flwyddyn’ a ‘Gwobr Llesiant y Gweithle’.

Prif noddwr 2024

Byddwn yn cyflwyno’r gwobrau yr haf hwn ar yr 16eg o Fai yng Ngwesty a Man Gwyliau’r Vale, fydd yn dyst i weld y darlledwr Andrea Byrne yn dychwelyd fel llywydd.

Bydd gennym ddathliad i gydnabod ein holl gyfranogwyr a gyrhaeddodd y cylch terfynol ac i longyfarch ein henillwyr, gan dynnu ynghyd aelodau o gymuned fusnes, gweinidogion llywodraeth ac urddasolion Cymru.

Categorïau Gwobrau

Cliciwch ar enw’r wobr am fwy o wybodaeth. Gallwch wneud cais am wobrwyon lluosog. Sicrhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn ateb y cwestiynau yn eich fideo ar gyfer yr holl gategorïau gwobrau rydych yn ymgeisio amdanynt. Gallwch gyflwyno llawer o ffurflenni, os bo angen.

Gwobr Ymrwymiad Cwsmeriaid Busnes i Fusnes

Efallai y gwelsoch lai o’ch cwsmeriaid yn y cnawd dros y tair blynedd ddiwethaf, a chyda’r argyfwng costau gweithredu busnes, efallai bod eich cwsmeriaid hefyd yn wynebu heriau yn eu busnesau.  Sut rydych wedi llwyddo i gadw’ch perthynas â’ch cwsmeriaid ar ben blaen eich busnes a darparu rhagoriaeth?

Gyda’r wobr hon, cydnabyddwn y busnesau Cymreig hynny sydd yn wir â pherthnasoedd cwsmeriaid wrth graidd eu busnes ac sy’n gweithio’n galed i wneud ychydig yn fwy na’r hyn sy’n arferol dros eu cleientiaid. 

 

Gwobr Ymrwymiad Cwsmeriaid Busnes i Gwsmeriaid

Efallai y gwelsoch newid yn ymddygiad eich cynulleidfa neu’ch cwsmeriaid ers y pandemig a’r argyfwng costau byw, ac felly a ydych wedi ymgysylltu â’ch cwsmeriaid, sut rydych wedi’u cadw ym mhen blaen eich busnes ac wedi darparu rhagoriaeth iddynt?

Gyda’r wobr hon, cydnabyddwn y busnesau Cymreig hynny sydd wir â gwasanaeth cwsmeriaid wrth graidd eu busnes ac sy’n gweithio’n galed i wneud ychydig yn fwy na’r hyn sy’n arferol dros eu cwsmeriaid.

 

Busnes Digidol y Flwyddyn

Mae cysylltedd digidol yn cyflymu’n gyson gyda’r tueddiad i fodelau mwy hybrid o weithio, mwy o ffocws ar ddeilliannau cynaliadwy ac arloesi digidol cynyddol.  Sut mae’ch busnes chi wedi derbyn technoleg a’i defnyddio i wella’ch busnes?

Bydd y wobr hon yn cydnabod busnesau a ddefnyddiodd dechnoleg ddigidol i wella’u busnes neu’u gwasanaethau, yn ogystal â’u prosesau mewnol a phrofiad gweithwyr.

 

Diversity and Inclusion Award - noddir gan Serco

Ni ellir cymryd dyrchafiad a derbyniad yn ganiataol.  Dangoswyd fod gweithlu amrywiol yn dda i fusnes, ac eto nid oes gan bobl mewn lleiafrifoedd bob amser yr un modd o gael at gyfleoedd, tâl a llwyddiant ag eraill.

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n creu amgylchedd o dderbyniad a chynhwysiant, drwy arferion cyflogi, polisïau cynhwysiant a chyfleoedd teg.

 

Snoddir gan:

Gwobr Ymgysylltu â Gweithwyr - noddir gan Howdens Insurance

Newidiodd y pandemig a’r blynyddoedd dilynol y ffordd yr ystyriwn fynd i weithio.  Rhoddodd yr argyfwng sgiliau cyfredol bwysau ar weithwyr i wneud iawn.  Sut rydych chi wedi bod yn ennyn diddordeb eich pobl drwy’r adeg heriol hon?

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n rhoi pwysigrwydd ar ddatblygu sgiliau’u gweithlu, gan ddarparu cyfleoedd i’w gweithlu i gyfrannu tuag at ddatblygu’r busnes a chreu amgylchedd sy’n caniatáu pobl i ffynnu.

 

Noddir gan:

Busnes Byd-eang y Flwyddyn - noddir gan Atradius

Mae gwneud busnes dramor yn her, gyda chynifer o wahanol ffactorau’n effeithio ar symudiad nwyddau a phobl.  Dathlwn fusnesau sy’n masnachu ar raddfa fyd-eang ac sy’n hyrwyddo Brand Cymru.

Mae’r wobr hon yn cydnabod nerth allforwyr Cymru.  Mae’n rhaid i ymgeiswyr am y wobr hon ddenu sylw o fysg y gweddill ar y llwyfan rhyngwladol a dangos eu bod wedi cynhyrchu codiadau sylweddol a / neu gyson yn eu gweithgareddau allforio.

 

Noddir gan:

Busnes Gwyrdd y Flwyddyn- noddir gan CHEC

Cafodd cynaliadwyedd a ‘mynd yn wyrdd’ le amlwg ar yr agenda i bob busnes drwy’r newid yn yr hinsawdd.  Sut mae’ch busnes chi wedi addasu i ddod yn fwy ecogyfeillgar ac i ostwng eich allbwn carbon?

Bydd y wobr hon yn cydnabod busnesau sydd wedi mabwysiadu ffyrdd gwyrddach o weithio, gan arwain at effaith fwy cadarnhaol ar eu busnes a’r amgylchedd.

 

Noddir gan:

Busnes Arloesi y Flwyddyn - noddir gan Browne Jacobson

Mae’r dirwedd economaidd fyd-eang sy’n bythol newid wedi cyflymu’r angen am arloesi mewn cynnyrch, gwasanaethau ac arferion.                                               

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sydd ag arloesi wrth eu craidd ac sydd wedi nodi ffyrdd newydd o achub y blaen ar eu cystadleuwyr.  Rhoddir y wobr hon i gwmni fu’n arloesol yn ei ymagwedd tuag at fusnes ac a gyflawnodd lwyddiant drwy arallgyfeirio a datblygu.

Noddir gan:

Gwobr Llesiant yn y Gweithle

Pobl yw asgwrn cefn busnesau, a gall iechyd meddwl a chorfforol gweithwyr bennu llwyddiant busnes.  Rhoddodd yr ychydig flynyddoedd diwethaf a’r argyfwng costau byw cyfredol ffocws miniog ar hyn. 

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n creu amgylchedd ar gyfer eu gweithwyr i lwyddo drwy ddangos eu hymrwymiad i iechyd, diogelwch a lles eu gweithlu.   

 

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod pobl ifanc sy’n llwyddiannus wrth reoli’u busnes eu hunain neu sy’n arwain busnes sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi datblygu’u sefydliad yn y flwyddyn ddiwethaf.

Cyflwynir y wobr hon i rywun sy’n 16-30 oed sy’n dangos doniau entrepreneuraidd, gweledigaeth eithriadol ac arweinyddiaeth.  

 

Allforiwr Busnes Bach a Chanolig y Flwyddyn - noddir gan Lywodraeth Cymru

Gan gael ei noddir gan Lywodraeth Cymru, mae’r wobr ‘Allforiwr Busnes Bach a Chanolig y Flwyddyn’ yn canolbwyntio ar gydnabod a dathlu’r mentrau bach a chanolig eu maint (BB&Ch) hynny a gyflawnodd dwf allforio sylweddol mewn marchnadoedd newydd / neu bresennol.  Mae cefnogi ‘allforion’ yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac i Siambrau Cymru, fel ei gilydd, ac felly croesawir ceisiadau gan fusnesau a all ddangos sut yr arweiniodd eu hymagwedd, eu cydnerthedd, eu hysgogiad a’u penderfyniad at lwyddiant allforio nodedig yn 2023/24. 

 

Noddir gan

Byddwn hefyd yn dyfarnu ‘Busnes Cymru y Flwyddyn’ i un o’r ymgeiswyr.

Mae a wnelo gwobr Busnes Cymru y Flwyddyn yn llwyr â dathlu llwyddiannau busnesau yma yng Nghymru. Rhoddir y wobr hon i fusnes sy’n bloeddio’n uchel am lwyddiant.

Cyflwynir gwobr Busnes Cymru y Flwyddyn i un o’n hymgeiswyr yn y cylch terfynol neu enillwyr sy’n denu sylw o fysg y gweddill ac a wnaeth argraff drawiadol ar y beirniaid gyda:

  • Cryfder eu presenoldeb ar y llwyfan cenedlaethol neu ryngwladol.
  • Cyflawni twf ariannol neu gynnal perfformiad ariannol cryf.
  • Eu gallu i fodloni gofynion y farchnad.
  • Blaenoriaethu profiad ac anghenion eu cwsmeriaid drwy gynnyrch neu wasanaethau arloesol, perthnasol ac sy’n ennyn parch.
  • Bod yn gyflogwr gwych – maent yn creu swyddi ar gyfer yr economi lleol, mae ganddynt weithlu medrus ac maent yn gofalu am eu pobl.
  • Hyrwyddo ‘Brand Cymru’ – maent yn gyfystyr â Chymru!

Dewisir yr enillydd hwn o’r wobr hon o fysg yr enillwyr a’r rheiny yn y cylch terfynol yng nghategorïau’r wobr.

Rhowch eich enw yn y gystadleuaeth am y gwobrau

Cymerwch olwg ar enillwyr y gorffennol o 2023 a 2022

Noddwyr 2024

Gyda diolchiadau i’n holl noddwyr am eu mewnbwn a’u harbenigedd wrth ddyfarnu a’u cefnogaeth i’r digwyddiad.

Close

Subscribe to our mailing list to get a monthly update and to find out news that matters to you.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.